• Wspólnoty

  Domico to program dla wspólnot mieszkaniowych, który daje możliwość współpracy z wieloma wspólnotami mieszkańców i pozwala zajmować się sprawami wielu nieruchomości jednocześnie.

  obsługa wspólnot

  Program pozwala na zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

  rejestr lokali

  Zarządcy nieruchomości mogą prowadzić rejestr budynków i lokali.

  Rejestr budynków i lokali

  Domico pozwala na zarejestrowanie budynków i znajdujących się w nim lokali. Do samodzielnych lokali można dodawać pomieszczenia przynależne. Zarządca może konfigurować właściwości lokali oraz parametry liczbowe, w tym własne formuły kalkulacji parametrów liczbowych. Wygodny interfejs ułatwia określanie właściwości lokali np. dotyczących opomiarowania jak i śledzenie zmian wartości parametrów dla lokali i wspólnoty.

  Mieszkańcy

  Niezależnie od tego, czy program Domico ma obsługiwać właścicieli lokali, najemców, czy członków spółdzielni udostępnia odpowiednie narzędzia i przechowuje historię zmian. W systemie można także rejestrować przekształcenia własności lokalu. Zarejestrowani w Domico mieszkańcy uzyskują dostęp do programu on-line.

  ewidencja mieszkańców

  Program jest dostępny on-line dla mieszkańców nieruchomości.

  wykaz usług

  Oprogramowanie pozwala na zarządzanie usługami dot. nieruchomości.

  Usługi

  Program udostępnia zarządcy nieruchomości możliwość zdefiniowania świadczonych usług dla każdego lokalu dla wspólnot mieszkaniowych. Usługi mogą dotyczyć administracji budynkiem, rozliczeń ciepłej i zimnej wody, obsługi remontu itp.. Użytkownik może tworzyć własne usługi i definiować sposób ich rozliczania.

 • Wydatki

  Program Domico pozwala na kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, w tym rejestrowanie wydatków, m.in. umożliwia swobodne określanie kategorii kosztów wraz z przypisanymi do nich wydatkami. System umożliwia również analizę ponoszonych wydatków oraz wygodne prowadzenie rejestru dostawców i usługodawców dla wspólnoty.

  wydatki

  Rejestr wydatków to podstawa programu obsługującego zarządzanie nieruchomości.

  komunikacja

  Program wspiera komunikację zarządcy nieruchomości z mieszkańcami.

  Komunikacja z mieszkańcami

  Dzięki zastosowaniu komunikacji internetowej mieszkańcy mogą szybciej i częściej komunikować się z zarządcą. Dane dotyczące ich lokali są udostępnione na portalu mieszkańca.

  Zgłoszenia

  Wygodny i kompleksowy mechanizm zgłoszeń pozwala zarządcy na rejestrowanie i monitorowanie zgłoszeń dotyczących spraw danej nieruchomości. Mieszkańcy mogą także rejestrować zgłoszenia i na bieżąco widzieć zmiany statusu zgłoszenia.

  zgłoszenia

  Oprogramowanie pozwala kontrolować zgłoszenia dot. poszczególnych nieruchomości.

  odczyty liczników

  Program usprawnia monitoring wskazań liczników w nieruchomościach.

  Odczyty

  Program Domico wyposażony jest w rejestr wskazań liczników, można w nim wpisać bieżące wskazanie licznika. Dostęp do wskazań liczników mają mieszkańcy, mogą także odnotować nowe wskazanie. System raportuje lokale dla których nie zostały zarejestrowane wskazania w cyklach rozliczeniowych.

 • Ceny

  Program Domico pozwala na swobodne i elastyczne określanie cen za poszczególne usługi. Czy cena ma zależeć od m2 powierzchni użytkowej, czy od ilości mieszkańców, albo liczby gniazdek instalacji Azart - nie stanowi to problemu dla systemu. Elastyczne definiowanie jednostek rozliczeniowych i powiązanie ich z parametrami lokali pozwana na budowanie złożonych kalkulacji cen usług.

  ceny

  Program umożliwia elastyczne zarządzanie cenami nieruchomości.

  opłaty

  Elementem programu jest funkcja naliczania opłat.

  Opłaty zaliczkowe i rozliczeniowe

  Oprogramowanie pozwala na wyliczanie opłat w trybach zaliczkowych i rozliczeniowych z cyklami rozliczeń miesięcznych, kwartalnych i rocznych, dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i poszczególnych lokali. Opłaty są naliczane na podstawie przypisanych do lokalu usług, z uwzględnieniem sposobu kalkulacji należności wynikającym z aktualnych wartości parametrów liczbowych, norm i wartości wskazań.

  Wystawianie dokumentów

  Domico wylicza należności i wystawia automatycznie dokumenty dla każdego rozliczanego lokalu i adresowane do konkretnego mieszkańca (właściciela lub najemcy). Program umożliwia tworzenie dokumentu zbiorczego dla wszystkich lokali pojedynczego odbiorcy.

  dokumenty

  Generowanie dokumentów to podstawowa funkcja programu do zarządzania nieruchomościami.

  wysyłanie dokumentów

  Zarządca nieruchomości poprzez program może udostępniać dokumenty.

  Wysyłanie dokumentów

  Program Domico pozwala zarządcy nieruchomości udostępnić przygotowane dokumenty dot. opłat mieszkańcom. Dokumenty są udostępniane w portalu mieszkańca jako pliki pdf. W każdej chwili mieszkaniec ma dostęp do swoich dokumentów rozliczeniowych.

 • Rozrachunki mieszkańców

  Program Domico pozwala zarządcy nieruchomości na prowadzenie rozrachunków z mieszkańcami. Każda należność i wpłata jest rejestrowana na koncie rozrachunkowym odbiorcy. Istnieje możliwość rozliczania jedną wpłatą wielu należności, a także wykonywanie częściowych płatności. Na kontach rozrachunkowych uwidaczniane są także noty odsetkowe i inne noty obciążeniowe dotyczące odbiorcy.

  rozrachunki

  Program umożliwia zarządcy nieruchomości prowadzić rozrachunki.

  płatności

  Program automatyzuje rekoncyliację wpłat mieszkańców nieruchomości.

  Płatności indywidualne masowe

  Oprogramowanie umożliwia zaczytywanie plików z bankowości elektronicznej i obsługuje wpłaty na indywidualne konta mieszkańców (konta masowe) oraz na wspólne konta funduszy. Po identyfikacji wpłat następuje ich powiązanie z należnościami i aktualizacja kont rozrachunkowych. Istnieje możliwość rejestracji wpłat jednostkowych.

  Rozrachunki z dostawcami

  System Domico służy pomocą także przy prowadzeniu rozrachunków między wspólnotą mieszkaniową a dostawcami. Zarejestrowane dokumenty zakupu można oznaczyć jako opłacone, a system odpowiednio określi stan rozrachunków z dostawcą.

  rozrachunki

  Oprogramowanie umożliwia prowadzenie rozrachunków między wspólnotą mieszkaniową a dostawcami.

 • Plan kont

  W Domico można zdefiniować plan kont obowiązujący dla wspólnoty w danym roku rozrachunkowym. Konta księgowe są tworzone dla poszczególnych odbiorców, dostawców, usług i kosztów, zgodnie z określonym szablonem tworzenia kont.

  plan kont

  Domico pozwala na zarządzanie kontami mieszkańców nieruchomości.

  schematy księgowe

  Program umożliwia zarządcy nieruchomości zdefiniowanie schematów księgowań.

  Schematy księgowe

  Program umożliwia zarządcy nieruchomości zdefiniowanie, w jaki sposób mają być księgowane dokumenty zakupów i sprzedaży na kontach. Mechanizm definiowania schematów księgowań jest prosty a jednocześnie elastyczny.

  Dekretacja

  Wprowadzone dokumenty trafiają do bufora dekretacji. Program Domico może je automatycznie zadekretować lub poczekać na decyzję operatora. Na podstawie zdefiniowanych schematów księgowych dokument uznaje lub obciąża odpowiednie salda. Zaksięgowane dokumenty trafiają do rejestru wykonanych transakcji.

  dekretacja

  Dekretacja to jedna z ważniejszych funkcji programu do zarządzania nieruchomościami.

 • Zadania

  Program Domico pozwala na kompleksowe zarządzanie zadaniami związanymi z obsługą nieruchomości. Można zarejestrować każdą rzecz do zrobienia, określić dla niej kategorię i priorytet. Wprowadzone zadania są prezentowane w kalendarzu. Istnieje możliwość zarejestrowania czasu pracy dla zadań wykonywanych dla wspólnot mieszkaniowych.

  zadania

  Oprogramowanie umożliwia zarządzanie zadaniami związanymi z obsługą nieruchomości.

  projekty

  Program pozwala na projektowe zarządzanie nieruchomościami.

  Projekty

  Projekt w Domico to miejsce gdzie zbiegają się zadania, wydarzenia i zgłoszenia. Dzięki takiemu podejściu organizowanie pracy i poświęcanego nań czasu nie stanowi dużego problemu.

  Wydarzenia

  Planowanie wydarzeń w Domico pozwala nie zapominać o żadnym terminie. Program udostępnia także informację o planowanym wydarzeniu mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych.

  wydarzenia

  Zarządzanie wydarzeniami związanymi z nieruchomościami to jedna z funkcji programu.

  kalendarz

  Kalendarz pozwala sprawnie zarządzać wszystkimi pracami i wydarzeniami.”

  Kalendarz

  Wyposażyliśmy Domico w przejrzysty i funkcjonalny kalendarz, w którym można nie tylko przeglądać swoje wydarzenia, ale także bezpośrednio je planować. Dla istniejących wydarzeń można zmienić ich termin i czas trwania. Kalendarz dotyczący wydarzeń jest także dostępny dla mieszkańców.

 • Dostępność

  Wiemy jak ważny dla poprawnego zarządzania nieruchomościami jest stały dostęp do danych, dlatego program Domico jest udostępniony 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w miesiącu. Niezależnie od miejsca gdzie znajduje się użytkownik i urządzenia z którego korzysta, do przeglądu danych zgromadzonych w chmurze Domico wystarczy przeglądarka internetowa (IE, Chrome, FireFox) i odpowiednie łącze.

  dostęp
  bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  Dane zgromadzone w Domico są bezpiecznie przechowywane. Dzięki zastosowanej technologii dane gromadzone przez poszczególnych zarządców są wewnętrznie fizycznie odseparowane. Sprawdzone mechanizmy zapewniają backupowanie danych z odpowiednią częstością. Dostęp do danych zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych czy usługodawców jest możliwy dopiero po zalogowaniu, a transmisja jest cały czas szyfrowana protokołem SSL z wykorzystaniem odpowiedniego certyfikatu.

  Rozwój

  Program Domico jest ciągle rozwijany tak, aby sprostać oczekiwaniom Użytkowników. Rozwój portalu dotyczy zarówno wprowadzania nowych funkcji i sposobów ich realizacji jak i implementacji nowych technologii. Nad rozwojem pracuje sprawdzony i doświadczony zespół analityków, projektantów i programistów.

  rozwój
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies m. in. w celu uwierzytelnienia użytkownika, co oznacza że zostaną one zapisane w pamięci Urządzenia. Więcej informacji na stronie polityka prywatności

Domico - program wspierający zarządzanie nieruchomościami.